Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Storm jezdecké potřeby a krmivo

Část 1 - Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují především závazkové právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s nákupem zboží v tomto internetovém obchodě.

2. Veškeré kupní smlouvy ohledně zboží, které bude prodávající kupujícímu prodávat a kupující od prodávajícího kupovat, se budou řídit těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jen VOP).

3. Všeobecné obchodní podmínky upravují společná ustanovení pro všechny kupující a dále pak odlišně podmínky pro:

  • koncové zákazníky - spotřebitele, tedy pro kupující, kteří nejednají při plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Právní vztahy mezi prodávajícím a takovými kupujícími se řídí občanským zákoníkem.
  • kupující, kteří jednají při plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Právní vztahy mezi prodávajícím a takovými kupujícími se řídí obchodním zákoníkem

4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Část 2 - Společná ustanovení VOP

Článek I. - Objednávka zboží, uzavření smlouvy

1. Prodávající poskytuje kupujícím informace o nabízeném zboží, zejména o jeho cenách, prostřednictvím ceníku (dále jen „ceník“). Tento ceník obsahuje popis jednotlivých druhů zboží a cenu, která je pro účastníky smlouvy závazná.

2. Objednávky zboží jsou činěny podle informací obsažených v platném ceníku. Ceník má platnost po dobu, která je v něm uvedena. Prodávající je však oprávněn změnit údaje v něm obsažené i před uplynutím doby jeho platnosti.

3. Každá učiněná a potvrzená objednávka je závazná. Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé.

4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Článek II. - Kupní cena, způsob úhrady

1. Cena jednotlivých druhů zboží je uvedena v ceníku, který je platný v době potvrzení objednávky. Tato cena uvedená v ceníku představuje kupní cenu za jeden kus zboží včetně DPH. Platný ceník je k dispozici v internetovém obchodě.

2. Kupující je povinen uhradit za zboží kupní cenu. Kupní cenu je možno uhradit:

  • platbou v hotovosti při osobním odběru zboží na adrese Okružní 416, Dolní Bukovsko; kupní cena je splatná při odběru zboží,
  • dobírkou, tedy platbou v hotovosti při převzetí zásilky dopravci,
  • platbou předem bankovním převodem; kupní cena je splatná předem.

3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Ceník přepravní služby je uveden na stránkách internetového obchodu www.jezdeckepotrebystorm.cz

4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Článek III. - Doba a způsob dodání zboží

1. Zboží, které má prodávající na skladě, je dodáváno okamžitě a dodací lhůta činí 5 dní. Zboží, které je na skladě, lze převzít přímo v provozovně prodávajícího uvedené v záložce Kontakty.

2. Jestliže si kupující nepřevzal zboží osobním odběrem, bude mu prodávajícím zasláno kurýrní službou nebo prostřednictvím České pošty

Náklady této přepravy hradí kupující. V případě doručení přepravní službou činí náklady na dopravu a dodání zboží výši úplaty zaplacené přepravní službě za uskutečnění přepravy. Pokud úhrada nákladů bude podléhat DPH, bude DPH účtována a kupující je povinen ji zaplatit.

3. Zboží bude vyskladněno k expedici zpravidla do dvou pracovních dnů po potvrzení objednávky. Zboží prodávající expeduje v pracovní dny vždy od 8:00-16:00, pro doručení expresní  službou  je to obvykle následující pracovní den. Nemá-li prodávající zboží na skladě a kupujícího ho objednává, kupující je informován o termínu naskladnění.

4. V odůvodněných případech, zejména tehdy, pokud objednávané zboží není v tuzemsku na trhu dostupné, činí dodací lhůta 30 dní. V internetovám obchodě je toto označeno jako doba dodání do 3 týdnů u každého produktu, kterého se to týká.

5. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu také veškeré dokumenty, které se ke zboží vztahují (tedy ty, které jsou uvedeny v ceníku u toho kterého produktu.Pokud u produktu žádné dokumenty uvedeny nejsou, nedodávají se a kupující na žádné, s výjimkou potvrzení o úhradě kupní ceny či záručního listu, nemá nárok).

6. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat úhradu skutečných nákladů, vzniklých v souvislosti s přepravou zboží, zvýšených o smluvní pokutu ve výši 10% z ceny objednaného zboží. Tato pokuta a náklady na dopravu jsou splatné do 21 dnů od obdržení písemné výzvy od prodejce zákazníkovi.

7. Krmivo a krmné doplňky nad 10 kg váhy nezasíláme (pouze osobní odběr).

Článek IV. – Odstoupení od kupní smlouvy

1. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

2.Kkupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat elektronicky, nebo na adresu provozovny.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, popř. při vrácení zboží kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a zboží bude řádně prohlédnuté prodávajícím.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Článek V. – Reklamace

1. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují, pokud není v těchto VOP či záručním listě uvedeno jinak, v provozovně e-shopu na elektronicky na emailu jezdeckepotrebystorm@email.cz či na tel. Čísle +420 774 927 841. Zde je též uveden způsob uplatnění reklamace. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

2. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci:

  • u servisu uvedeného na záručním listě
  • u prodávajícího na adrese uvedené v těchto VOP
  • zasíláním zboží k reklamaci na adresu uvedenou v těchto VOP; ke zboží je kupující povinen přiložit písemnou informaci o důvodu reklamace. Pokud u zásilky nebude vyplněný formulář přiložen, prodávající nepřijme zboží k reklamačnímu řízení

3. Jestliže kupující zboží zašle k reklamaci poštou nebo prostřednictvím spediční společnosti, doporučujeme zásilku viditelně označit nápisem REKLAMACE.

4. Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Tato doba se nevztahuje na krmiva, kosmetiku a zboží podobného charakteru, kde je uveden datum spotřeby a může podléhat skáze.

5. Reklamované zboží musí být vždy řádně VYČIŠTĚNÉ, nesmí obsahovat bláto, trus, chlupy a jakékoliv další známky znečištění.

6. V případě, že zákazník pošle nevyčištěné zboží, má prodávající právo tuto reklamaci neuznat a zboží kupujícímu vrátit. Tímto kupujícímu nezaniká právo na reklamaci, po vyčištění může kupující zboží poslat znovu na reklamaci.

7. Zásilky poslané nám na dobírku nepřebíráme!!!

8. Při reklamaci zákazník předloží doklad o koupi, potvrzující nákup v internetovém obchodě www.jezdeckepotrebystorm.cz

Článek VI. – Nakládání s osobními údaji

Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro své marketingové a obchodní účely, a to za předpokladu respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/200 Sb.o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu poštou či elektronicky.

Článek VII. Další práva a povinnosti

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.